top of page

The Weight of a Shadow

Intervju av Marte Ljøbo, Galleri Opdahl

 

Vi spurte månedens kunstner Ingrid Toogood noen

spørsmål om maleriet som kommer opp i galleriet lørdag.

GO: Kan du kort beskrive maleriet for oss?
IT: Maleriet viser flere malingsstrøk og malingskladder som flyr over lerretet og skyggen av disse. Maleriet er malt på vrangen av et ferdigpreparert lerret.

 

GO: Fargefragmentene i maleriet har en sterk bevegelighet hvor de synes å flyte oppover og ut av bildet. De virker lette, flytende, svevende - som om de har blitt virvlet opp. Hvordan relaterer dette til, og hva legger du i, tittelen The Weight of a Shadow?
IT: Jeg ønsket å lage et bilde av noe flyktig, noe som passerer. Skygge er et flyktig fenomen. Den kommer og går uten å etterlate spor. Det er ren form uten materie. Vi kan ikke ta på den og føle den, det eneste vi kan føle er kulden av den. I mytologien blir skyggen forbundet med ondsinn og uhygge, og de døde blir beskrevet som skyggeløse. Skyggen blir derfor et slags bevis på reell eksistens. Jeg kan bli helt fortryllet av å se på skyggen av et tre som blafrer oppover en husvegg. Jeg kan ikke finne ord som kan beskrive et slikt fenomen, derfor prøver jeg å male noe som kan fange inn et snev av den samme opplevelsen.

GO: Kan du fortelle litt om bakgrunnen for skapelsen av maleriet?
IT: Maleriet er del av et større prosjekt, der jeg i tillegg til malerier også utforsker samme tema gjennom andre uttrykk som tegning, foto og installasjon. Jeg har et sett med billedelementer og virkemidler som er viktige for meg og som jeg stadig vender tilbake til. På et tidspunkt oppstod et behov for å gå systematisk gjennom disse. Jeg har derfor i en periode nå brukt tid på å sortert både tanker og bilder. Det var da jeg kom på å tenke på at jeg alltid har hatt en dragning til Magrittes billeunivers uten å helt skjønne hvorfor. Jeg syns ikke bildene er spesielt vakre eller godt malt, men jeg blir likevel sittende å se og se på de. Han evner å skape undring utover selve motivet. Ved å sette sammen ulike hverdagslige gjenstander skaper han mystikk og poesi i bildene. De griper meg på en ubeskrivelig måte. Når jeg leser om Magritte og hans egne tanker om arbeidet sitt gjenkjenner jeg mange av problemstillingene han er opptatt av i min egen måte å jobbe på. Jeg blir også veldig inspirert av de psykologiske og mollstemte rommene i De Chiricos malerier.


GO: Dine motiver er ofte drømmeaktige og en blanding av abstraksjon og figurasjon. I tillegg eksperimenterer du ofte med overgangen mellom todimensjonal og tredimensjonal form. Mye av det du har laget tidligere står i et grenseland mellom maleri og skulptur. I The Weight of a Shadow har du valgt total abstraksjon, og jobber med illusjon av romlighet på det todimensjonale lerretet. Kan du si noe mer om disse valgene og hvordan dette maleriet stiller seg i relasjon til dine tidligere arbeider?
IT: Når jeg maler er jeg opptatt av formale problemstillinger som lag på lag, farge og komposisjon. Samtidig er jeg opptatt av å male de psykologiske rommene som finnes mellom lagene av maling. Som i mange av mine tidligere malerier finnes det en kontrast mellom det nære og det fjerne, det konkrete og det immaterielle. I arbeidet The weight of a shadow har jeg forsøkt å skjære ned på virkemidlene til jeg bare står igjen med det som for meg er helt essensielt, nemlig malingen og illusjonen.

-----------------------

The Weight of a Shadow

 

by Marte Ljøbo, Galleri Opdahl


We asked this month’s artist, Ingrid Toogood, some

questions about her new painting.

Q: Can you briefly describe your painting for us?
A: The painting shows several strokes of painted fragments and blobs that tend to fly across the canvas, and simultaneously casting shadows. It is done on the reverse side of a normally prepared canvas.

Q: The painted fragments have a strong appearance of motion, and they seem to float upwards and out of the picture surface. They appear to be light and drifting – as if they have somehow been whirled up. How do you relate this impression to the title you have chosen: ‘The Weight of a Shadow’?
A: I wanted to make a picture of something that is ephemeral, fluid, or swiftly passing by. A shadow is such a feature. It leaves no trace and sometimes only exists for a fraction of a second. A shadow represents a true form which is devoid of material substance. We cannot touch it or feel it. Its only effects are visual and perhaps coolness in temperature. However, in the mythological world, it has great significance, especially as a warning sign of doom and destruction. Also in nature, creatures are frightened by sudden shadows, such as occurring during the stalking of prey. But the paradox is that the dead no longer cast shadows, and the shadow is the proof and witness of real existence.
I can, for example, be completely fascinated by the rapidly shifting shadows cast by the leaves of a tree onto the wall of a house. However, it is very difficult to find words for such ephemeral instances. Therefore, I have tried to paint and trap the experience.

Q: Can you tell us a little about the background for making the painting?
A: This painting is part of a project where I also want to investigate the same theme using other techniques, like drawing, photography, and sculpturing. I have chosen a set of picture elements that are important for me, which I often employ in my works. I had an urge to find an effective system for sorting these elements. During this work, I realised that I was drawn to the picture universe of Magritte. Even though his paintings are not always beautiful or technically well painted, they are very interesting and stimulating to indulge into. He has managed to create mystery and poetry out of everyday objects and elements. After reading his thoughts about his own paintings, I recognised similar problems that he addressed were also those I was trying to tackle. De Chiricos’ paintings, with their psychic and sombre rooms, also tend to inspire me.

Q: Your works are often dreamlike and include a blend of abstract in combination with the figurative.  Furthermore, you often seem to experiment with the transition between two- and three-dimensional forms. Much of the works you have exhibited tend to cover the borderland between painting and the sculpture. In ‘The Weight of a Shadow’, you have chosen complete abstraction, but at the same time you present the elements with an illusion of space and three-dimensionality. Can you tell us more about your choices and how this painting relates to your previous works?
A: In this painting, I have actively addressed the formal problems of stroke-upon-stroke (layer-on-layer), colour, and the composition. At the same time, I have attempted to define the psychological space that exists between the layers of paint. As in many of my previous paintings, there are contrasts between the near- and far-field of space, and between the concrete and the immaterial. In my new work, ‘The Weight of a Shadow’, I have tried to minimize the expressions, or effects, to the basics: - the paint strokes and the illusions they bring.

bottom of page